Psychologické služby pre organizácie

Psychodiagnostika
Personálne poradenstvo

 

Psychologické služby pre jednotlivcov

Psychologické poradenstvo Psychoterapia

Organizácie

Ponuka psychologických služieb

 Psychodiagnostika


 Využívame škálu štandardizovaných psychodiagnostických metodík na identifikáciu schopností, manažérskych predpokladov, osobnostných vlastností a charakteristík sociálneho správania. Testovú batériu zostavujeme na základe požiadaviek klienta.

Môžete ju s úspechom využiť pri rôznych typoch personálnych rozhodnutí:

 • Výbere a rozmiestňovaní pracovníkov
 • Identifikácii a optimalizácii využitia talentov v organizácii
 • Posúdení potenciálu (silných a slabých stránok) pracovníkov
 • Smerovaní kariérneho rastu
 • Riešení a prevencii problémov spolupráce
 • Tvorbe a zlepšovaní práce tímov
 • Poradenstve a koučovaní

 Personálne poradenstvo


Personálne poradenstvo pre organizácie v oblasti práce s ľuďmi je určené HR profesionálom i líniovým manažérom. Zameriava sa na tvorbu, implementáciu a vyhodnotenie účinnosti HR procesov a systémov a môžete ho využiť pri

 • Výbere pracovníkov (metodika, postupy, vedenie výberových rozhovorov)
 • Adaptácii pracovníkov a adaptačných programoch
 • Kompetenčných modeloch a ich používaní pri výbere, hodnotení a rozvoji pracovníkov
 • Tréningu a rozvoji pracovníkov (analýza potrieb, návrh tréningu a pod.)
 • Talent manažmente a nástupníctve, riadení kariéry
 • Zavádzaní a zvládaní zmien
 • Inovácii HR procesov a postupov

Jednotlivci

Ponuka psychologických služieb

 Psychologické poradenstvo


Individuálne psychologické poradenstvo je krátkodobá pomoc (obvykle 5-7 stretnutí) zameraná na riešenie konkrétnych problémov v pracovnom alebo osobnom kontexte.

Pomáhame pri hľadaní riešení v:

 • Náročných, emocionálnych situáciách
 • Konfliktných, záťažových a stresových situáciách
 • Vzťahových problémoch – pracovných, partnerských, rodinných
 • Zlepšovaní pracovnej výkonnosti a efektívnosti
 • Dôležitých životných etapách – strata zamestnania, ochorenie, odchod do dôchodku
 • Osobnom raste a rozvoji
 • Zvyšovaní psychického zdravia

 Psychoterapia


Psychoterapia je liečba emocionálnych, behaviorálnych, vzťahových alebo osobnostných problémov psychologickými prostriedkami („terapia rozhovorom“). Uplatňujeme  dynamický prístup, t.j. hľadáme príčiny a spúšťače hlbších vnútorných problémov a konfliktov, ktoré vyvolávajú nežiadúce a nepríjemné príznaky. V prísne dôvernej a diskrétnej atmosfére pracujeme s klientom na zmiernení alebo odstránení  týchto príznakov – pričom klient získava hlbší vhľad a poznanie svojich ťažkostí, väčšiu sebaakceptáciu, sebaistotu a zrelosť.

Dĺžka psychoterapie (pohybuje sa v rozsahu 25 až 100 sedení) závisí od typu problému a rozsahu zmeny, ktorú má klient dosiahnuť. Pravidelné (zvyčajne 1x týždenne) spoločné stretnutia trvajú 50 minút. Okrem terapie rozhovorom využívame aj škálu imaginatívnych, relaxačných a stabilizačných metód.

Psychoterapia je účinná pri:

 • Pocitoch úzkosti, neistoty, strachu, fóbiách
 • Náhlych zmenách nálad, smútku či depresie
 • Pocitoch menejcennosti, nízkej sebahodnoty
 • Vzťahových a partnerských problémoch
 • Psychosomatických ochoreniach
 • Poruchách osobnosti
 • Krízových životných situáciách

© Copyright PSYCHOINT s.r.o., Created by DecodignSpaces GbR