NOVINKA: „Resource-based“ koučing

Chcete lepšie poznať Vaše osobnostné zdroje?
Zaujíma Vás ako môžete lepšie rozumieť sebe a druhým ľuďom?
Hľadáte spôsoby ako zlepšiť Vaše vzťahy s druhými?

Individuálny koučing

Hľadáte možnosť ako rozvíjať seba a svoj tím? Zaujíma Vás, ako sa môžete stať efektívnejším? Hľadáte profesionálnu podporu pri Vašom profesijnom alebo osobnom raste?

Tímový koučing

Chcete zvýšiť efektivitu a spokojnosť členov vášho tímu? Hľadáte spôsob, ako zlepšiť spoluprácu medzi tímami? Potrebujete zjednotiť dva tímy do jedného funkčného celku?

Skupinový koučing

Chcete zmeniť kultúru vo Vašej organizácii? Uvažujete o učiacej sa organizácii? Zaujímajú Vás metódy tvorivého riešenia problémov?

NOVINKA: „Resource-based“ koučing


Chcete lepšie poznať Vaše osobnostné zdroje?
Zaujíma Vás ako môžete lepšie rozumieť sebe a druhým ľuďom?
Hľadáte spôsoby ako zlepšiť Vaše vzťahy s druhými?

„Resource-based“ koučing (na zdroje zameraný) koučing využijte, keď:

 • Máte záujem o vlastné sebapoznanie a sebauvedomenie
 • Potrebujete lepšie spoznať, čo Vás motivuje a čo motivuje druhých
 • Chcete lepšie porozumieť vlastnému správaniu a reagovaniu
 • Potrebujete zlepšiť prácu a vzťahy s odlišnými typmi ľudí
 • Chcete zvýšiť Vašu osobnú i profesijnú výkonnosť a účinnosť
 • Vediete druhých a chcete zvýšiť svoj vplyv na nich
 • Koučujete druhých a pomáhate im v osobnom raste

„Resource-based“ koučing je zameraný na hlbšie porozumenie vlastnej osobnosti, svojim charakteristikám a preferenciám, ktoré sa prejavujú v správaní, vo vzťahoch. Je určený všetkým, ktorí pracujú s ľuďmi a ktorí, chcú lepšie chápať, čo sa deje vo vzťahoch a najmä ako synergicky využívať odlišnosti. Je podporený výsledkami z psychologických dotazníkov (GPOP, Hogan a iné) tak, aby koučovaní mohli lepšie poznať a využívať vlastné potenciály, zvyšovať svoju osobnú, či líderskú účinnosť. Môže tvoriť súčasť individuálneho, ako aj tímového koučingu.

Individuálny koučing


Hľadáte možnosť ako rozvíjať seba a svoj tím?
Zaujíma Vás, ako sa môžete stať efektívnejším?
Hľadáte profesionálnu podporu pri Vašom profesijnom alebo osobnom raste?

Individuálny koučing môže byť pre Vás dobrou voľbou, keď:

 • Potrebujete zvýšiť svoju efektívnosť a výkonnosť
 • Nastúpili ste na svoju prvú líderskú pozíciu
 • Zvažujete zmenu v svojej kariére
 • Trpíte pracovným stresom a vyčerpaním
 • Nastupujete do práce po dlhšom časovom odstupe (MD, choroba)
 • Odovzdávate svoju pracovnú pozíciu svojmu nástupcovi
 • Chcete urobiť zmeny v práci alebo osobnom živote

Individuálny koučing považujeme za užitočný v procese odhaľovania a rozvíjania potenciálov, zdrojov a ašpirácií jednotlivca, a určovaní priorít ďalšieho smerovania v osobnej, pracovnej či profesijnej oblasti. Poskytujeme koučovacie programy pre manažérov i   špecialistov, ako aj individuálny koučing zameraný na  osobný rozvoj. Využívame princípy modelu G.R.O.W., Inner Game, systemického prístupu i koučovania zameraného na riešenia. Koučovanie prináša zvyšovanie uvedomenia, angažovanosti, preberania zodpovednosti za svoj rozvoj a dosahovanie pracovných cieľov, pomáha pri zvládaní zmien a zvyšovaní výkonu.

Tímový koučing


Chcete zvýšiť efektivitu a spokojnosť členov vášho tímu?
Hľadáte spôsob, ako zlepšiť spoluprácu medzi tímami?
Potrebujete zjednotiť dva tímy do jedného funkčného celku?

Pre tímový koučing sa rozhodnite, keď potrebujete:

 • Vytvoriť alebo zladiť nový tím (napr. projektový tím)
 • Zvýšiť efektívnosť a výkonnosť Vášho exitujúceho tímu
 • Zlepšiť spoluprácu a prehĺbiť dôveru v tíme
 • Poznať silné stránky tímu a možnosti rozvoja
 • Zlepšiť atmosféru a budovať „tímového ducha“
 • Riešiť problémy a konflikty (aj medzitímové)
 • Pripraviť alebo skonsolidovať tímy pri realizácii organizačných zmien

Tímový koučing je primárne určený pre ucelené pracovné tímy a ich manažérov, ktorí chcú zvýšiť alebo zmeniť efektívnosť, výkonnosť a vzťahy v tíme alebo medzi tímami.

Metódy, ktoré používame sú orientované na (auto)diagnózu tímu, identifikáciu a pomoc pri riešení konkrétnych problémov tímu, na posilnenie tímovej a medzitímovej spolupráce, techniky spätnej väzby a akčného plánovania. Často ho kombinujeme s indoorovými a outdoorovými teambuildingovými aktivitami.

Skupinový koučing


Chcete zmeniť kultúru vo Vašej organizácii?
Uvažujete o učiacej sa organizácii?
Zaujímajú Vás metódy tvorivého riešenia problémov?

Skupinový koučing môžete s úspechom využiť:

 • Ako formu rozvojového programu stredného a vyššieho manažmentu
 • Ako súčasť programu rozvoja talentov (high potentials)
 • Ako podpornú aktivitu pri realizácií strategických rozhodnutí a pri implementácii organizačných zmien
 • Ako výmenu skúseností a „best practices“ pri riešení (expertských) problémov
 • Pri získavaní a tvorbe alternatívnych a tvorivých riešení existujúcich výziev
 • Pri prenose know-how v rámci organizácie
 • Pri budovaní kultúry učiacej sa organizácie

Skupinový koučing používame v rámci rozvojových programov, v ktorých sa v určitých časových intervaloch stretáva tzv. „učiaca sa“ skupina zameriavajúca sa na riešenie konkrétnych problémov účastníkov. Podstatou skupinového koučingu je výmena a odovzdávanie skúseností medzi účastníkmi na prinesené konkrétne problémy z ich praxe alebo téma môže byť aj vopred dohodnutá. Účastníci si súčasne rozvíjajú facilitačné zručnosti a osvojujú si škálu rôznych kreatívnych metód riešenia problémov.

© Copyright PSYCHOINT s.r.o., Created by DecodignSpaces GbR